10 december 2002

Persbericht  van de Vereniging "Kinderen uit de Japanse Bezetting en de Bersiap 1941-1949" (KJBB)

KJBB-1344                            Diemen, 23 december 2002

Laat VWS de Bersiap-slachtoffers in de kou staan?

Op Vrijdagmiddag 20 december 2002 vond op het NIOD te Amsterdam een informele bespreking plaats tussen de directie van het NIOD en vertegenwoordigers van het Indisch Platform, waaronder ook de voorzitter van de Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap KJBB. Onderwerp van discussie was de eerdere constatering door de KJBB-voorzitter, dat in de onderzoeksvoorstellen van het NIOD naar de schade en het rechtsherstel van de Nederlanders in het voormalige Nederlands-Indië  de Bersiap-slachtoffers niet zouden worden meegenomen. Dit kan ernstige consequenties hebben voor hun eventueel rechtsherstel.
Het betoog van de Directeur van het NIOD  (prof. dr. J.C.H. Blom) kwam erop neer, dat gezien de beperkte middelen, hem ter beschikking gesteld door het Ministerie van VWS, hij keuzes moest maken, en dit zijn keuze was. Tevens had hij van het Ministerie begrepen, dat de deelstudie naar schade en rechtsherstel binnen twee jaar gereed moest zijn, gezien de hoge leeftijd van de betreffende slachtoffers. Gezien de beperkte middelen waarover hij beschikte was daarom gekozen de studie van de Bersiap-periode te laten vervallen. Hij stelde, geen mogelijkheid te hebben om hierin verandering aan te brengen, aangezien het Ministerie van VWS elke deelstudie afzonderlijk financierde, en hij dus ook niet kon schuiven tussen de projecten. Hij verwees de delegatie daarom naar het Ministerie van VWS.
De voorzitter van het Indisch Platform bracht met nadruk naar voren, dat het NIOD niet heeft voldaan aan de omschrijving van het Breed Historisch Onderzoek naar schade en rechtsherstel voor de Indische gemeenschap, zoals door de Minister van VWS geformuleerd in haar brief aan de Tweede Kamer van 12 december 2000. Het NIOD had bovendien tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van VWS en IP op 18 februari 2002 nog toegezegd een volledig onderzoek naar schade en rechtsherstel te zullen gaan doen. Zonder voorafgaande raadpleging met het Indisch Platform was daar nu van afgeweken. Voor de Indische vertegenwoordigers blijft dit onacceptabel. Afgesproken werd, dat de voorzitter van het IP op zo kort mogelijke termijn contact zal opnemen met het Ministerie van VWS.  Zo snel mogelijk zal in het nieuwe jaar een bijeenkomst met alle betrokken partijen worden gearrangeerd.
Na afloop van de bijeenkomst sprak de voorzitter van de KJBB zijn tevredenheid uit over het feit, dat zijn standpunt in het gesprek ten volle was ondersteund door de overige vertegenwoordigers van het Indisch platform.
Contactpersonen:

Dr. Ir. H.Th. Bussemaker,    voorzitter Vereniging Kinderen uit de Japanse Bezetting en Bersiap 1941-1949" (KJBB)
h.bussemaker@planet.nl

Mevr. R. Young,    voorzitter Werkgroep Buitenkampkinderen (BKK),
h.young@hetnet.nl

W. Young,    voorzitter WG Westcoast
wjyoung@prettel.nl